, Department of Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Zagazig University, Zagazig, 44519, Egypt., Egypt